Scroll to top

Zabezpečenie komplexnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia

Zabezpečenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov  OÚ ŽP o nakladaní s nebezpečným odpadom.

Vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu odpadového hospodárstva ku žiadosti o zhromažďovanie nebezpečných odpadov vyplývajúcich zo § 97 ods. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva optimálneho pre Vašu spoločnosť s prihliadnutím na požiadavky mesta, ako aj príslušného obvodného úradu ŽP.

Priebežná kontrola legislatívy v odpadovom hospodárstve, vrátane vypracovania zápisu z kontroly s návrhom prípadných opatrení.

Vypracovanie a zaslanie identifikačných listov nebezpečných odpadov.

Vedenie evidencie odpadov v zmysle § 2 vyhl. č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Vypracovávanie hlásenia o nakladaní s odpadmi v § 3 vyhl. č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti  a zabezpečenie jeho doručenia na príslušný úrad ŽP.

Zastupovanie objednávateľa pri všetkých konaniach na príslušných orgánoch štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva (ObÚ ŽP, KÚ ŽP, SIŽP – IOH, MŽP SR)

Sledovanie aktuálnych zmien v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva a ich uplatňovanie v prevádzke objednávateľa.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.