Scroll to top

Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Zabezpečíme zhodnotenie prípadne zneškodnenie Vami produkovaných nebezpečných odpadov (podľa katalógu odpadov) prostredníctvom zmluvných partnerov v zariadeniach vhodných na zhodnotenie resp. zneškodnenie týchto odpadov podľa platnej legislatívy.

Realizujeme odber odpadov priamo u klienta, ich prepravu na miesto zneškodnenia (zabezpečíme sprievodný list nebezpečných odpadov, identifikačný list nebezpečných odpadov a havarijný plán pre prepravu nebezpečných odpadov) a ich spracovanie v zariadeniach, ktoré vlastnia súhlasy na nakladanie z nebezpečným odpadom.

Zhodnocovanie plastov

Zhodnocovanie elektroodpadu

Zneškodnenie nebezpečných odpadov

Zneškodnenie chemikálií

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.